جایگاه فرهنگی و ادبی حزین لاهیجی در ارتقای سطح فرهنگی دوران صفویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته ی تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

استان گیلان، دانشمندان، ادبا و متفکران این دیار در همه عرصه­ ها و برهه ­های تاریخی تأثیراتی سازنده در ارتقای فرهنگ و قوام هویت ایرانی داشته‌اند. از آن میان میرزا محمدعلی حزین لاهیجی شاعری است که جایگاهی ممتاز در سبک هندی دارد. اما همه توانایی های حزین در ابداعات ادبی و تخیل ممتاز او خلاصه نمیشود بلکه او دانشمند و حکیمی است که در حوزه های مختلف علوم انسانی در زمان خودش آگاهی و اِشراف داشته است؛ و به همین واسطه یکی از مهمترین تأثیرات حضور حزین لاهیجی ارتقای سطح فرهنگی و ادبی دوران خویش است مقالۀ حاضر با رویکرد تفسیری-کیفی به جایگاه ادبی و اندیشۀ حزین در عصر صفویه می پردازد. نتایج بحث نشان دهندۀ این مهم است که حزین از یک توفیق عمومی در کنار شاعرانی نظیر صائب، کلیم یا طالب آملی برخوردار است اما ویژگی خاصی که در او میتوان یافت دامن زدن به بازار نقد ادبی و ارتقای سطح فرهنگی در این دوران است. هرچند بسیاری از دستاوردهای حزین در کشور هند اتفاق افتاده اما زبان فارسی اشعار وی و همچنین نگاه خاص و تعلق خاطر وسیع او به فرهنگ ایرانی همواره او را به عنوان سوژهای مهم در جهت ارتقای فرهنگ قرن دوازدهم در انظار معرفی نموده است

کلیدواژه‌ها