ارزیابی تاثیر مسئولیت اختیاری و قانونی در نگرش مشتریان: رویکرد شبه تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر دو سازه ”مسئولیت قانونی“ و ”مسئولیت اختیاری“ روی نگرش مشتریان در دو مرحله می باشد. مرحله اول: دو سازه، با روش کیفی و استراتژی فراترکیب، مستند به الگوی هفت مرحله­ای ساندلوسکی و باروسو، مفهوم­سازی مجدد و مرحله دوم، تاثیرشان روی نگرش مشتریان در طرح شبه تجربی بررسی شد. جامعه آماری مرحله اول، مقالات مرتبط با دو سازه فوق، بین سالهای 1990 - 2020، و مرحله دوم، ” مشتریان عمده شرکت­های تولید مواد غذایی استان خراسانند“. حجم نمونه 220 نفر و با روش تصادفی خوشه­ای انتخاب شده اند. برای مسئولیت اختیاری دو بعد(تم) مسئولیت اختیاری و مسئولیت اختیاری فراتر از انتظار و برای سازه مسئولیت قانونی، دو بعد مسئولیت قانونی عمومی و مسئولیت قانونی اختصاصی ، می باشند. در شبه تجربی مرحله دوم، ابتدا، بوسیله تکنیک تحلیل توامان از بین نه سناریوی ممکن ، با تحلیل متعامد، سه سناریو انتخاب و با استناد به مولفه های دو سازه ”مسئولیت قانونی“ و ”مسئولیت اختیاری“ طراحی و با روش مقایسه زوجی تاثیر آنها روی نگرش مشتریان تحلیل شد. نتیجتا تفاوت قابل ملاحظه­ای بین نگرش مشتری در شرکت­های با مسئولیت اختیاری بالا و  نگرش مشتری در شرکت های با مسئولیت قانونی بالا وجود نداشته و مخاطبان، بین این دو ابزار تفاوتی قائل نشدند. این پژوهش، با کاربرد سناریو برای اندازه­گیری مسئولیت قانونی و اختیاری، پژوهشی بالادست(جنبه خریدار) بوده و متغیر عملکردی(وابسته)، از دید مشتری اندازه­گیری که در کنار مفهوم­سازی مسئولیت قانونی و اختیاری با استراتژی فراترکیب، جنبه­های نوآورانه می باشد.

کلیدواژه‌ها