تحولات مسئولیت مدنی دستگاه های اجرایی در حقوق کامن لا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

2 استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

3 گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، ایران

چکیده

مسئله جبران خسارات ناشی از اعمال دولت، محل نزاع اندیشه های مختلف برای حدود یک قرن و نیم اخیر بوده است. در این میانه از آنجا که دستگاه اجرایی دولت بیش از سایر قوای آن با شهروندان اصطکاک دارد، مسئولیت مدنی این بخش بیش از سایر قسمتها مورد پرسش قرار گرفته است. نظام های حقوقی مختلف، تحت تاثیر نظام های فکری پشتیبان آنها، به این سوال پاسخ های متنوع، گاه مشابه و گاه مختلف، داده اند. از جمله ی این نظام، نظام حقوقی کامن لا است که در تاریخی پر فراز و نشیب، از نفی مطلق مسئولیت مدنی دولت تا پذیرش مطلق مسئولیت مطلق در دستگاه های اجرایی، تجربه ی گران سنگ و شایسته مطالعه ای را کسب نموده است. در این مقاله با روش تفسیری-کیفی بررسی تاریخی حدود هفتصد ساله ی تحول اندیشه های مسئولیت مدنی دولت، روند پذیرش گام به گام این مسئولیت برای قوای مختلف دولتی و بطور خاص قوه اجرایی و دستگاه های آن مورد بررسی قرار میگیرد و در پایان ملاحظات و محدودیت های رویکرد مسئولیت مدار نیز مورد توجه خواهد بود

کلیدواژه‌ها