نگرشی بر نقش رویه های ویژه حقوق بشری در دسترسی به حق آب آشامیدنی سالم در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه حقوق،واحد فشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار حقوق، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

از آنجا که منشور ملل متحد جایگاه والایی برای حمایت و توسعه حقوق بشر قائل است. از این رو سازمان ملل متحد ایجاد ساز و کارهای حمایتی و ترویجی حقوق بشری را ملحوظ نظر قرار داد. در این راستا از سویی با توجه به اهمیت حق بر آب آشامیدنی و سالم به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر و از سویی دیگر با عنایت به جایگاه گزارشگر ویژه حق آب آشامیدنی در حمایت و ارتقاء این حق در کشورهای در حال توسعه، هدف از این تحقیق بررسی نقش گزارشگر ویژه یادشده در حمایت و ارتقاء حق بر آب آشامیدنی و سالم است. بر این اساس سعی گردیده  تا به این سوال پاسخ داده شود که ساز و کار نظارتی یادشده، چه گام هایی در راستای ارتقاء و توسعه حق دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه برداشته است. بدین لحاظ در این تحقیق تلاش شده تا اقدامات و فعالیت­های صورت گرفته در چارچوب این مکانیزم از سوی گزارشگر ویژه در راستای ترویج و حمایت از حق موصوف در برخی از کشورهای در حال توسعه مورد واکاوی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها