تعارض قوانین طلاق از منظر جامعه شناسی در ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، موسسه غیر انتفاعی روزبهان، ساری، ایران.

2 دکتری مدیریت منابع انسانی، مرکز تحقیقات راهبردی آینده سازان، تهران، ایران.

چکیده

طلاق مقوله ای است که به احوال شخصیه یک فرد مربوط شده و بر اساس قوانین ملی و یا قوانین خاک سرزمینی یک کشور مشخص می گردد. این مقاله قصد دارد تا با بررسی تعارضات قوانین حاکم بر طلاق در میان کشور های ایران و انگلیس از منظر جامعه شناسی، به تعیین قانون حاکم بر طلاق در این دو کشور و تفاوتها و نقاط ضعف و قوت قوانین در هر دو کشور بپردازد. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای بوده و به صورت تفسیری – کیفی انجام میگیرد. نتایج حاکی است قانون حاکم بر علل و موجبات طلاق با قانون حاکم بر آثار طلاق ممکن است تفاوت داشته باشد و راه حل تعارض آنها در این دو مرحله یعنی مرحله ایجاد حق و مرحله تأثیرگذاری حق لزوما یکی نباشد، لذا بررسی و تفکیک این دو مرحله از یکدیگر ضروری است. دو نفر در کشور ایران که دارای دو کیش و آئین مختلف هستند، زمانی می توانند با یکدیگر ازدواج کنند که احکام دین و مذهب آنها این اجازه را به آنها داده باشد و در نکاح دو شخص با دو دین مختلف در صورتیکه احکام مذهبی این دو دین با هم قابل جمع باشد، باید طبق آئین شخصی باشد که مقررات کاملتر و جامع تر در این زمینه بیان کرده است ولی چنانچه آئین نکاح در دین قابل تجمیع نباشد و کاملا در نقطه تضاد و تناقض با همدیگر باشند، به دلیل تعارض قوانین، امکان عقد و نکاح این دو شخص امکان پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها