بررسی تاثیرهیدروپلتیک هیرمند بر روابط سیاسی و امنیتی ایران و افغانستان 2018-2002

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سیستان و بلوچستان -زابل-عضو مدعو دانشگاه زابل

2 هیات علمی -دانشکده حقوق و علوم سیاسی -دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

رودخانه هیرمند و وضعیت بحرانی آن را امروزه یکی از وضعیتهای بحرانی بین دوکشور ایران و افغانستان محسوب می شود که با توجه به مقدمه ای که ذکر آن رفت دیگر نمی توان آن را مساله ای بین ایران و افغانستان دانست بلکه مساله ای است مربوط به نسل و ابنا بشر و حقوق اولیه بشر. بحران هیرمند امروزه در وهله اول گریبانگیر مردمانی است که حیات تاریخی و باستانی آن به این دریاچه گره خورده است. این بحران امروزه منشا آثار زیانبار اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی و ... شده است که برای سال ها غیر قابل جبران است .خشکسالیهای متناوب رودخانه هیرمند در طول دوره های تاریخی مختلف باعث اثرات زیانبار سیاسی –امنیتی –اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سمت ایران و منطقه سیستان شده استبا تشدید خشکسالی و تداوم آن در آینده محسوس تر و بغرنج تر خواهد شد .عمق و گستردگی این فجایع باعث شده است که وضوح و عینیت آنها برای دولتهای مبتلا به محسوس تر باشد لذا غیرقابل چشم پوشی و ضرورتا باید جزو اولویتهای سیاست خارجی این دوکشور خصوصا کشور ما قرار گیرد .در این راستا بهترین انتخاب دوکشور پیرامون این موضوع همکاری و تعامل می باشد،در غیر این صورت تشدید بحران ناشی از عدم اقدام موثر باعث بروز فاجعه و در نتیجه ایجاد بحران و منازعه خواهد شد .

کلیدواژه‌ها