موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاغل زنان روستایی و رویکردهای نوین توسعه روستایی مورد مطالعه شرق استان گلستان (روستاهای شهرستانهای گنبد، مینودشت و کلاله )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی گرایش اقتصادی و توسعه

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد آزاد شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی،آزادشهر،ایران

چکیده

این مقاله با طرح مسئله تفاوت مشاغل زنان روستایی و رویکردهای نوین توسعه روستایی به بررسی وضعیت شرق استان گلستان، در روستاهای شهرستانهای گنبد، مینودشت و کلاله پرداخت، مسئله از اینجا ناشی می‌شد که در دوران نوین یا مدرن، توسعه امری اجتناب ناپذیر است و طرح این بحث در سال 1396 در ساختار رسمی نظام مدیریتی کشور مطرح گردید. استان گلستان یکی از استانهای برخوردار از تنوع جغرافیایی و قومی از فرصت‌های مطلوب توسعه و مشارکت زنان در امر مشاغل خانگی است. با عنایت به مستندات ملی این مقاله در پی یافتن راهکارهایی برای ارتقاء و توسعه مشاغل خانگی روستایی با توجه به مکتب نوسازی – بوده است.تحقیق از نوع توصیفی و پهنانگر است و از نظر آماری مبتنی بر روش ترکیبی کیفی و کمی است. جامعه آماری را دو گروه نخبگان به تعداد 20 نفر جهت شناسایی مولفه‌های الگوی توسعه و زنان شاغل روستاهای شرق استان گلستان که به صورت مشخص روستاهای شهرستانهای گنبد، مینودشت و کلاله می‌باشند تشکیل داده‌اند که حجم نمونه را 381 نفر و روش نمونه گیری در این بررسی تصادفی ساده است یافته های تحقیق حاکی از این است که وضعیت موجود مشاغل خانگی روستایی با حالت مطلوبی تفاوت معنادار دارد. 2- فرضیه مربوطه در هر سه شهر گنبد، مینودشت و کلاله بدین صورت تأیید شد: توسعه مشاغل خانگی روستایی با موانع (اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی) رابطه معنادار دارد. 3- ارتقاء و توسعه مشاغل خانگی روستایی با رویکرد نوسازی (مدرن) و مشارکتی رابطه معنادار دارد.

واژگان کلیدی: توسعه، مشاغل خانگی روستایی، نوسازی، استان گلستان

کلیدواژه‌ها