سیاستهای دولت جمهوری اسلامی نسبت به جایگاه زنان براساس مدل فزاینده بین سالهای(1384-1368)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی،واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان،ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی ، واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان،ایران.

3 استادیارگروه روابط بین الملل،واحدزنجان،دانشگاه آزاداسلامی،زنجان،ایران

چکیده

زنان به عنوان بخش مهمی از اجتماع، وظایف خطیری را عهده دار بوده اند و همراه با مردان در صحنه های گوناگون حضور فعالانه داشته اند، اما طی دوره های گذشته در کشور ما توجه به جایگاه و حقوق زنان فراز و نشیب هایی را به خود دیده است. این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی تغییر سیاست های دولت جمهوری اسلامی نسبت به جایگاه زنان براساس مدل فزاینده پرداخته است.
              نتیجه بررسی ها نشان می دهد سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر عوامل مختلف جهت گیری جدید برخی از اعضای دولت، شرایط بین الملل و... تغییرات محدود، تدریجی و فزاینده ای در زمینه های آموزشی، سیاسی، اقتصادی و اداری و تاحدودی حقوق مدنی به نفع زنان ایجاد شده است. پس از اتمام جنگ تحمیلی و با ورود به دهه هفتاد شاهد تغییرات چشمگیر در وضعیت زنان در عرصه های مختلف شدیم. عصر فناوری اطلاعات برمیزان آگاهی و دانش زنان تاثیر بسزایی داشته است و از آنجا که افزایش آگاهی و سواد در جامعه مهمترین عامل مشارکت زنان در سطوح عالی تصمیم گیری، سیاستگذاری و برنامه ریزی می باشد در جمهوری اسلامی ایران نیز شاهد این تاثیر بوده ایم. افزایش حضور زنان در عالی ترین سطوح مدیریتی کشور مانند پارلمان و نمایندگی مجلس شورای اسلامی اگر چه تدریجی بود ولی رضایت بخش بوده است.

کلیدواژه‌ها