کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته؛ با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 نویسنده مسوول، دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشگاه ادبیات و علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

4 عضو هیأت علمی دانشگاه: گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران

5 عضو هیأت علمی دانشگاه، گروه ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

تلویزیون به عنوان برودکست خدمات عمومی شناخته شده و اگر چه با ظهور فناوری‌های نوین در حوزه رسانه و پدیدارشدن رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، برخی معتقدند عصر اوفول آن طی دو دهه‌ی اخیر، آغاز شده است، اما کماکان شاهد جایگاه ویژه تلویزیون نزد عامه مردم و نقش موثر آن در تسهیل فرایند توسعه هستیم. هدف این مطالعه، بررسی کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه‌یافته با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ است که در زمره 10 کشور برتر جهان طی دهه های اخیر پیوسته موفق به احراز رتبه شاخص کامیابی گردیده اند. هدف غایی که این پژوهش بررسی رویکردهای این رسانه در جوامع توسعه یافته و ایجاد بینشی در راستای بهبود کارکردهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه است تا بتواند الگویی برای رشد و پیشرفت قلمداد گردد. برای انجام این پژوهش محقق اقدام به مصاحبه با 14 تن از اساتید کانادایی و نروژی با تخصص‌های مرتبط با رسانه نموده و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها بهره جسته است؛ در راستای دسته‌بندی مقولات از تکنیک کدگذاری استفاده گردیده و کدهای برخوردار از قرابت معنایی، شناسایی و در قالب 66 کد محوری در دو بخش کانادا و نروژ دسته-بندی شده اند. در راستای طراحی چارچوب توسعه رسانه از مقولات مشترکی شامل حاکمیت رسانه‌ای دولتی ـ خصوصی، محیط رقابتی رسانه‌ای، دموکراسی رسانه‌ای ، مخاطب‌محوری در تولید، ایجاد توسعه اجتماعی ، کارکرد خبری، کارکرد راهنمایی، کارکرد آموزشی، و کارکرد سرگرمی بهر برداری شده است.

کلیدواژه‌ها