بررسی کنوانسیون جبران خسارات وارده از سوی هواپیمای بیگانه به اشخاص و اموال ثالث مصوب ۲۰۰۹

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق پردیس البرز دانشگاه تهران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

کمیته متخصصان حقوق هوائی جهت حفظ حقوق اشخاص و اموال ثالث و نیز یکپارچه سازی آن در سال 1933 نسبت به موضوع جبران خسارات وارده به اشخاص و اموال ثالث( متنی را در 1932 آماده نمود که در کنفرانس بین المللی حقوق خصوصی هوائی مورخ 1933 که در رم برگزار شد به تصویب رسید ، سپس ایکائو در در سالهای 1952 ، 1978 و 2009 اقدام به تصویب کنوانسیونهایی جهت یکپارچه سازی قوانین کشورها از حیث خسارات وارده به اشخاص و اموال ثالث از سوی هواپیماهای خارجی در حال پرواز نموده است ، ایران در این خصوص قانون خاصی نداشته و دادگاه های ایران بر اساس قوانین مدنی و خاصه کیفری اقدام به صدور حکم می کنند ، مطابق با کنوانسیون ، مبنای مسئولیت بهره بردار تقصیر است و اگر تقصیری از سوی بهره بردار یا خدمه و کارکنان وی وجود نداشته باشد آنگاه مسئولیت بهره بردار ذیل قاعده اتلاف مطرح میشود. تقصیر منجر به پرداخت کلیه خسارات و در صورت عدم تقصیر جبران خسارات به میزان مندرج در کنوانسیون که بر مبنای وزن هواپیما تعیین شده انجام میشود. همراهی با کنوانسیون مصوب 2009 با توجه به بررسی های صورت گرفته امری قابل تامل می باشد. نویسنده برآن است تا با بیان مفاد مهم کنوانسیون مبانی و مفاد آنرا تبیین نماید تا مسیر ارزیابی حقوقدانان و مسئولین ذی ربط جهت امکان سنجی برای عضویت هموار گردد.

کلیدواژه‌ها