کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و بحران مشروعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه معارف، دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

چکیده

نظام جمهوری اسلامی ایران بعد پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 ایجاد شده است، این نظام با چالش های در حوزه مشروعیت مواجه بوده و سوال اصلی این مقاله کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در حل بحران مشروعیت بوده است، نحوه مواجهه با این بحران و اقداماتی که نظام جمهوری اسلامی ایران تاحال حاضربرای پیشگیری یاغلبه بربحران مشروعیت انجام داده، مسئله محوری این مقاله می باشد. فرضیه این پژوهش نشان‌دهنده توفیق جمهوری اسلامی در تمهید زیربناهای مشروعیت (حقانیت و قانونیت) و روبنا های مشروعیت (مقبولیت و کارآمدی) بوده و فرایند حل بحران مشروعیت را از طرق چهار گانه (حقانیت، قانونیت، مقبولیت و کارآمدی) دنبال کرده است که از این نظر، پژوهش جدیدی محسوب می‌شود. چارچوب نظری این پژوهش، نظریه بحران‌های سیاسی است که از طریق فهم و استنباط از متون و اسناد معتبر علمی با روش کیفی از نوع تفسیری دنبال کرده است، یافته‌های این پژوهش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران را در حل بحران مشروعیت به‌ویژه در زیر بناهای آماده شده (حقانیت و قانونیت) وترمیم رو بنا ‌های آن (مقبولیت و کارآمدی) در جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد و فرایند حل آنها را از طریق ستون های چهارگانه (حقانیت، قانونیت، مقبولیت و کارآمدی) برای تأمین راههای مشروعیت بررسی کرده است.

واژگان کلیدی: ، بحران مشروعیت، کارآمدی و نظام جمهوری اسلامی

کلیدواژه‌ها