مسئولیت مدنی دولت در بازار بورس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی،دانشگاه آزاداسلامی، واحد شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان)،کرمان،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی،دانشگاه آزاداسلامی، واحد شهید حاج قاسم سلیمانی(کرمان)،کرمان،ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی موضوع «مسئولیت مدنی دولت در بازار بورس با تأکید بر حقوق خصوصی افراد» پرداخته شده است. مسئولیت مدنی دولت در بازار بورس یکی از مسائل روز و کاربردی در حیطه سرمایه می باشد و روزانه بسیاری از افراد جامعه در اثر تمهیدات نادرست دولت در بازار بورس خسارت هایی به آنها وارد شده است. مطالعه مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبین آن است که، در بسیاری از موارد مواجه بااشکال یا خلاء قانونی است. پراکندگی قوانین، نگاه موردی به مسئولیت مدنی دولت، عدم انسجام در مبانی مسئولیت، که برخی بر مبنای نظریه تقصیر و برخی دیگر بر مبنای نظریه خطر استوار شده است و همچنین فقدان راه کارهای اجرایی دقیق و عدم وحدت رویه از مهمترین ضعفها و خلاءهای قانونی راجع به نظام مسئولیت مدنی دولت می باشد. به نظر می رسد خلاء های قانونی نسبت به خسارات هایی که افراد جامعه در اثر سیاست­های نادرست اعمال شده در بازار بورس مواجه می شوند در بیشتر موارد بی جبران باقی می مانند که نیازمند راهکارهای قانونی می باشد.

کلیدواژه‌ها