تاثیر چندگانگی مدیریت بر توسعه اقتصادی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر-استان گلستان-ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر،استان گلستان،ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی ،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ، دانشکده فردوسی مشهد ،ایران

4 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

زندگی شهری، پدیده ای پیچیده و متغیر است و تحولات سریعی که در زمینه‌های گوناگون در جهان در حال وقوع است نیز این پیچیدگی را دو چندان می‌کند. تأثیر عوامل گوناگون بر زندگی شهری و شهرنشینی از یک سو و تأثیر شیوه‌های زندگی پرهیاهوی شهری بر تحولات مذکور از سوی دیگر، این پیچیدگی و تحول را پدیده ای همیشگی و روندی مداوم ساخته است برای دستیابی به توسعه پایدار باید ضمن شناخت پتانسیل‌ها و موانع توسعه، با نقد و تحلیل برنامه‌های توسعه از پنجاه سال گذشته، بتوان نقاط قوت وضعف برنامه‌های توسعه را شناخت. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که تاثیر چندگانگی مدیریت بر توسعه اقتصادی شهر مشهد چگونه است؟ هدف تحقیق تاثیر چندگانگی مدیریت بر توسعه اقتصادی شهر مشهد می‌باشد. روش پژوهش حاضر مطالعه‌ای توسعه‌ای- اکتشافی است. در این پژوهش از روش دلفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد مبتنی بر شناسایی پدیده محوری، شرایط علی، عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها و ارتباط بین آن‌ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 30 نفر از متخصصین و برنامه‌ریزان توسعه استان در نظر است. بنابر مدل بدست آمده؛ مقوله‌های اصلی چندگانگی مدیریت شامل کنترل و دخالت همه جانبه دولت، استفاده از تجارب کشورهای اسلامی ،توسعه فناوری اطلاعات و افزایش انسجام اجتماعی، بهینه سازی ناوگان حمل و نقل و وجود آستان قدس به عنوان اهرمی قوی و رونق اقتصادی، رونق گردشگری، امنیت عمومی و اشتغال زایی به عنوان متغیرهای توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده و در یک چارچوب پارادایمی هم پیوند شده اند.

کلیدواژه‌ها