بررسی ارتباط خشونت خانگی با بلوغ زودرس دختران سطح اول متوسطه شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحدجهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 گروه جامعه شناسی، واحدجهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش درصدد بررسی یکی از جنبه‌های این مسئله و بررسی مسائلی است که بر بلوغ زودرس دختران تأثیر گذاشته و سبب آسیب‌های جسمی و اجتماعی برای آنان شده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی خشونت خانوادگی با بلوغ زودرس دختران سطح اول متوسطه شهر شیراز می‌باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی _ تحلیلی می‌باشد که به صورت پیمایشی انجام‌ شده است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه دانش‌آموزان دختران سطح اول متوسطه چهار ناحیه شیراز که محدوده سنی آن‌ها یازده تا دوازده‌ساله بوده‌اند؛ که طبق استعلام تعداد 4100 دانش‌آموز مشغول به تحصیل بودند و با توجه به حجم نمونه کوکران 351 نفر به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. برای دست‌یابی به اهداف تحقیق از پرسش‌نامه اطلاعات فردی به منظور شناخت ویژگی‌های جمعیت شناختی، پرسش‌نامه پرسشنامه محقق ساخته که در بخش خشونت اجتماعی 23 سؤال و در بخش بلوغ زود رس 9 سوال می‌باشد. روایی هر دو پرسشنامه به تأیید متخصصین رسید و پایایی آن‌ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن‌ها به ترتیب 89/0 برای خشونت خانگی و 88/0 برای بلوغ زودرس محاسبه شد. نتایج: نتایج نشان داد که بین متغیرهای تحقیق رابطه معناداری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد با توجه به ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر خشونت خانگی و ابعاد آن با متغیر بلوغ جنسی زودرس رابطه معناداری وجود دارد (Sig ≤ 05/0).

کلیدواژه‌ها