بررسی و تبیین اعمال قاعده عوض در حقوق مدنی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق تخصصی، گروه حقوق ، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استادیار، گروه حقوق ، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار، گروه حقوق ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

بررسی و تبیین اعمال قاعده عوض در حقوق مدنی ایران
چکیده
در حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد. اما، از مطالعه استقرایی عقود معین چنین استنباط می‌شود که در اکثریت موارد بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد که این موضوع تداعی کننده نوعی هماهنگی بین نظام حقوقی ایران و نظریه عوض می‌باشد. آنچه هدف ما از بررسی چنین موضوعی می‌باشد در واقع بحث پیرامون نقش مثمن و ثمن در لزوم جواز قراردادها می‌باشد. به عبارت دیگر ما به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بودکه آیا لزوم و جواز قراردادها به عوضین قرارداد بستگی خواهند داشت یا خیر؟
بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، می‌تواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد.
کلید واژه: عوض، لزوم، جواز، قراردادها

کلیدواژه‌ها