سیاست جنایی تقنینی و قضائی کمینه گرا در حدود: همگرائی یا واگرائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

کاربرد اصل کمینه‌گرایی بیانگر این موضوع است که در برخورد با ناهنجاری‌ها جرم‌انگاری آخرین چاره است و انتخاب مجازات همواره نیازمند توجیه کامل است. با تأمل در جرائم حدی درمی‌یابیم که جرم‌انگاری این‌گونه جرائم به‌واسطه پیروی از اسلام در قانون صورت پذیرفته است. جرم‌انگاری در ذات خود محدودیت و ممنوعیت همراه دارد و در این ممنوعیت آزادی شهروندان را نشانه می‌رود که با استفاده از اصل کمینه‌گرایی از این محدودیت‌ها کاسته می‌شود. در جرم‌انگاری حدی خداوند از شیوه ارجاع به فطرت و طبیعت انسان بهره جسته است و برای جرائم حدی به دنبال پیشگیری از وقوع این جرائم بوده است. در رساله حاضر پس از بررسی اندیشه‌های مرتبط با اصل کمینه‌گرایی و خاستگاه این اصل در حدود و شناخت اصول و عناصر توجیه‌گر، به جلوه‌های اصل کمینه‌گرایی در حدود و اصول اسلامی همسو با اصل کمینه‌گرایی در مجازات حدی و راهکارهای همسو نمودن حدود با اصل کاربرد کمینه‌گرایی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها