بررسی اثر سرمایه‌ی اجتماعی بر ساختار قدرت، انسجام و استحکام خانواده‌های ساکن شهر اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دکتری جامعه شناسی (Ph.D) دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحدآشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکزی، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سرمایه‌ی اجتماعی در مراحل چرخه زندگی بر ساختار قدرت و انسجام و استحکام خانواده‌های ساکن شهر اراک می‌باشد. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه خانواده‌های ساکن در شهر اراک تعداد 93227 مورد می‌باشد. با توجه به حجم جامعه بر اساس جدول نمونه‌گیری مورگان تعداد 383 خانواده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. این انتخاب به صورت نمونه‌گیری سهمیه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده است. در این تحقیق برای بررسی فرضیه‌ها از همبستگی رگرسیون و تحلیل واریانس، آنوا، تی تست، اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با توجه به فرضیات مربوطه در این پژوهش این طور می‌توان اظهار نظر داشت که بر اساس تحلیل یافته‌های استنباطی در فرضیه اصلی و فرضیات فرعی در آزمون اسمیرنوف با سطح احتمال 00/0 رابطه معنی‌داری وجود دارد. بر اساس تحلیل یافته‌های استنباطی در فرضیه اصلی و فرضیات فرعی در آزمون تی تست در فرضیه سرمایه اجتماعی و کارکرد خانواده به ترتیب با سطح احتمال 03/0 و 01/0 معنی‌دار می‌باشند. نتایج همچنین نشان داد که بین قرار گرفتن خانواده در مراحل مختلف چرخه زندگی و هویت کارکردی خانواده در سطح احتمال 004/0 رابطه معنی‌داری وجود دارد. به نظر می‌رسد بین سرمایه اجتماعی و عناصر هویتی خانواده در سطح احتمال 00/0 نیز رابطه معنی‌داری وجود دارد. بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، یافته‌های حاصل از تحقیق نشان داد که بین اهمیت و انسجام خانواده و هویت کارکردی در سطح احتمال 00/0 رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها