بررسی رفتارمجرمانه ومسئولیت کیفری ازدیدگاه مکاتب ونظریه های علوم اجتماعی ورفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق

2 . استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران(نویسنده مسئول)

3 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

ازآنجایی که رفتارنقش اساسی درعنصر مادی جرم دارد.به همین دلیل پرداختن به مقوله رفتارازاهمیت ویژه ای از دیرباز برخورداراست ودر این خصوص جای دارد رفتار ازنظر علم روان شناسی،جامعه شناسی وعلوم اجتماعی مورد بررسی قرارگرفته تا به نقش متقابل هر یک درعنصرمادی جرم بیشتر پی ببریم.ازطرفی شخصیت فرد که خود نیز کی ازپدیده های علمی وکاملا تخصصی درحوزه علم روانشناسی است زیرا شخصیت پدیده ای پیچیده ودارای ابعادی گوناگون ئتاثیر زیادی بررفتارفردی واجتماعی بشر داردوبه عبارتی دیگر تمامی رفتار آدمیان زیر نفوذ این پدیده می باشد وبرای شناخت شخصیت انسان ها ازدیرباز بطورتاریخی کوشش های فراوانی به عمل امده است که برخی از آنها گاه غیر عملی وبعضی دیگرهم دارای اعتباروارزش علمی قابل توجه بوده است.به طورکلی می توان گفت ویژگی های شخصیتی،الگوهای همسان افراد دررفتار،احساسات وافکاروویژگی های فردی هستند که موجب تمایز فرد از دیگران می شوند این ویژگی ها می‌توانند سه کارکرد داشته باشند: خلاصه کردن صفات شخصیتی فرد، پیش‌بینی کردن رفتارهای آینده فرد، و تبیین رفتارهایی که از فرد سر می‌زند. دیدگاه صفات بر این فرض استوار است که انسان ها از آمادگی‌های گسترده برای انجام عمل برخوردارند و به روش‌های خاصی به محرک ها پاسخ می‌دهند. این آمادگی‌های گسترده و روش‌های خاص پاسخ دهی، ویژگی‌های شخصیتی هر فرد را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها