بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور بر مبنای رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی مالی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیارگروه مدیریت صنعتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت ، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

4 استادیار گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت ، ایران

چکیده

با وجود گستردگی و ظرفیت‌های بالقوه بخش کشاورزی، توان رقابتی تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش به‌ویژه در زمینه توسعه بازرگانی در این بخش بسیار محدود است هدف این مقاله ارائه مدلی به منظر بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور می‌باشد، پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کیفی می‌باشد که با استفاده از رویکرد داده بنیاد انجام گردید. جامعه پژوهش شامل خبرگان اداره منابع طبیعی کشور ، اداره جهاد کشاورزی کشور و تعدادی از اساتید دانشگاهی خبره در بخش کشاورزی مالی، مورد مصاحبه قرار گرفتند. که مجموعه 20 نفر با روش هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری گردید. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید. برای سنجش پایایی نیز از روش پایایی بازآزمون استفاده شده است. میزان پایایی مصاحبه های انجام شده در پژوهش حاضر 80 درصد بوده در نتیجه قابلیت اعتماد کدگذاری مورد تأیید می باشد. در این پژوهش از نرم‌افزار Atlas.ti استفاده‌شده است. داده‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش بیانگر این است که بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی شامل مقوله‌های مرکزی، سطح درامد، مصرف انرژی و نا اطمینانی تورم می‌باشد و با توجه شرایط علی، شرایط زمینه‌ای و شرایط مداخله‌گر راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها