سیاست دولت خاتمی و احمدی نژاد در مبارزه با فساد اداری بر اساس مدل سیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

3 استادیار ، گروه علوم سیاسی ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ،ایران

چکیده

اگرچه جامعه ایران، جامعه ای توأم با گرایش های مذهبی و ملی است که هر دوی آنها فساد را پدیده ای زشت شناخته اند و همواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند، با این حال، شاهد هستیم که شیوع فساد در جامعه، مسیر بسیاری از پیشرفتهـــای اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و درنهایت مردم گذاشته است که یکی از مهمترین آنها در بعدکلان، افزایش فاصله طبقاتی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است. فساد اداری از جمله پدیده‏های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیر با مشکل روبه‏رو می‏سازد و موجب شکل‏گیری مشکلات و بحران‏های اساسی در سراسر جامعه می‏شود. بررسی فساد اداری و راه های مبارزه باآن در دو دولت خاتمی و احمدی نژاد می تواند در حل مساله فساد اداری کمک شایانی بکند، از این رو در این پژوهش بر اساس روش تحلیل محتوا، سیاست های دولت خاتمی و احمدی نژاد درمبارزه با فساد اداری بر اساس مدل سیستمی مورد توجه قرار گرفت. نتیجه ای که گرفته شد این بود که باتوجه به رخدادهای جامعه ایران در طی سالهای 92- 76 سیاست دولت خاتمی متفاوت از سیاست دولت احمدی نژاد، در مبارزه با فساد اداری، تعامل و تاثیرپذیری بیشتری از عوامل سیاسی و اجتماعی داشته و با استفاده از این ظرفیت در مبارزه با فساد موفق تر بوده است .

کلیدواژه‌ها