بررسی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در نیروی انتظامی و تأثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جامعه شناسی، واحد بابل،دانشگاه آزاد اسلامی ،بابل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی مؤلفه‌­های سرمایه اجتماعی در نیروی انتظامی و تأثیر آن بر احساس امنیت اجتماعی در استان مازندارن می­باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان استان مازندران و از حیث زمانی در سال 1398 انجام شده است. حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران و باتوجه به جمعیت جامعه 458 نفر درنظر گرفته شد که ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق­ساخته بود. پس از تبدیل مفاهیم به معرف ها، برای هر یک از معرف­ها گویه های مناسبی تهیه و در قالب پرسشنامه تدوین که به روش نمونه­گیری خوشه­ای توزیع گردید. پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی برخوردار بود. به­منظور بررسی پایایی پرسشنامه، از دو روش همسانی درونی و بازآزمایی استفاده شد. جهت تعیین روابط بین متغیرها از روش تحلیل مدل‌های معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار AMOS استفاده شده‌ است. یافته­های تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی و مولفه های آن بر عملکرد نیروی انتظامی استان مازندران در ایجاد و ارتقای امنیت اجتماعی مؤثر می‌باشند. از بین مولفه­ های سرمایه اجتماعی؛ هنجار و اعتماد اجتماعی بیشترین تأثیر را بر امنیت اجتماعی داشتند.

کلیدواژه‌ها