طراحی الگوی شایسته‌سالاری در بخش عمومی در راستای حکمرانی خوب؛ مطالعه‌ای کیفی با رویکرد چند‌زمینه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

2 مدرس دانشگاه فرهنگیان

چکیده

برای بهبود شاخص­ های حکمرانی خوب، بایستی شایسته سالاری در همه فرایندهای مدیریت منابع انسانی بخش دولتی استقرار یابد. هدف از این پژوهش طراحی الگوی شایسته سالاری بخش عمومی در راستای حکمرانی خوب با رویکرد چند زمینه ای می باشد. سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه مدل شایسته سالاری در نظام مدیریت منابع انسانی بخش عمومی در راستای حکمرانی خوب چیست؟ مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل خبرگان اجرائی و علمی حوزة حکمرانی خوب و مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران می باشند و از نمونه‌گیری نظری استفاده شده است. بر مبنای یافته های این پژوهش به منظور بهبود شاخص های حکمرانی خوب فرآیندهای جذب و تامین، حفظ و نگهداری و آموزش و بهسازی مدیریت منابع انسانی بخش عمومی کشور بایستی مبتنی بر شایسته سالاری طراحی و برنامه ریزی شود. مدیریت منابع انسانی با رویکرد شایستگی در موفقیت سازمانهای دولتی در تامین منافع عمومی و کیفیت پیامدهای خدماتی موثر است

کلیدواژه‌ها