عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

ازدواج کودکان از جمله پدیده‌هایی می‌باشد که در جوامع مختلف رواج داشته است. سؤالی که در این راستا مطرح می‌شود این است که عوامل مؤثر در پدید آمدن ازدواج کودکان چه مواردی می‌باشند؟ پژوهش‌ها نشان می‌دهد عواملی مثل مرد سالاری، ناامنی و جنگ، به رسمیّت شناختن توسط قانون، فرهنگ، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ... از اهمّ مسائلی می‌باشند که سبب اصلی ازدواج کودکان‌اند. ازدواج‌هایی که تنها قربانیان آن، کودکان نمی‌باشند و آسیب‌ها و خسارات متعددی به جامعه، خانواده و اقتصاد کشورها در بلند مدت وارد می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان بر شرایط روحی، روانی، اجتماعی و جسمانی کودک تأثیرات منفی بسیاری می‌گذارد. برای جلوگیری و کاهش ازدواج کودکان راهکاری که می‌توان پیشنهاد نمود این است که قانون‌گذار با اعمال نظارت و وضع ضمانت اجرا توأم با فرهنگ سازی از ازدواج کودکان ممانعت به عمل آورد.
در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه‌ای به بررسی موضوع عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها