تحلیل محتوای ادبیات تعلیمی رادیو دیجیتال کودک و مخاطب‌شناسی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی علم اطلاعات ودانش شناسی گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به تحلیل محتوای ادبیات تعلیمی رادیو دیجیتال کودک و مخاطب‌شناسی آن اختصاص یافته است. روش تحقیق حاضر رویکردی کیفی دارد که مکتبی فرد(1393) نیز آن را تأیید کرده و بیان داشته است که به نظر می‌رسد که رویکرد کیفی در تحلیل محتوا قرابت زیادی با نقد ادبی به عنوان یکی از رویکردهای رایج در پژوهش‌های ادبی دارد.تحقیق حاضر نشان داده که سهم عمده‌ای از محتوای ادبیات تعلیمی در برنامه‌های رادیو دیجیتال کودک به ذکر آموزه‌های دینی، انقلابی، اجتماعی و ... اختصاص یافته است.
یافته‌‌های تحقیق نشان داد که رادیو دیجیتال کودک به عنوان یک رسانه مهم در ابعاد مختلف ادبیات تعلیمی کودکان نقش ایفا میکند.با توجه به نتایج به دست آمده برای سوالات پژوهشی باید این امر را در نظر گرفت که تحقق هدف آموزشی تا حدی وابسته به درک مخاطبان است،لذا پیشنهاد می گردد با توجه به گستردگی کشور ایران و تفاوت فرهنگی کودکان در هر یک از گروه‌‌های سنی،نویسندگان و برنامه‌‌ریزان محتوای لازم را با در نظر داشتن تفاوت های فرهنگی در استان‌‌های مختلف تهیه نمایند چرا که سطح رضایتمندی مخاطبان بسیار متفاوت است. همچنین با توجه به دسترسی بیشتر مخاطبان به فضای مجازی و تأثیر راهنمایی والدین در درک بهتر کودکان از شنیدن برنامه‌‌های آموزشی رادیودیجیتال کودک به نویسندگان و برنامه‌‌ریزان پیشنهاد می‌‌شود که آموزش‌‌هایی از طریق رادیودیجیتال کودک و مدارس در اختیار والدین قرار گیرد تا بتوان در کنار تولید برنامه رادیویی مناسب از والدین به عنوان کمک بیشتر برای تأثیر پذیری کودک از برنامه‌‌های آموزشی استفاده کرد و تأثیر راهنمایی‌‌های والدین سنجیده شود.

کلیدواژه‌ها