مطالعه رفتار مصرف آنلاین انواع سبک های زندگی الکترونیکی در جامعه ایران با روش کیفی جیورجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین، ایران

3 گروه مدیریت ، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

چکیده

یکی از ابعاد جامعه شناسی سبک زندگی افراد است، اما با توسعه اینترنت امروزه ما با سبک زندگی الکترونیکی روبرو هستیم. در این مطالعه به بررسی رفتار خرید هر یک از انواع سبک های الکترونیکی شهروندان ایران را در محیط آنلاین در دو مرحله برررسی می کنیم. در مرحله اول ابتدا به شناسایی سبک های زندگی الکترونیکی ایرانی ها با استفاده از خوشه بندی کای میانگین پرداخته شده است. پرسشنامه اقتباس شده از پژوهش های پیشین بین 970 نمونه توزیع گردید. نتایج این مرحله از تحقیق نشان داد که پنج نوع سبک زندگی الکترونیکی در بین ایرانیان وجود دارد که عبارتند از: تعامل گراها، منفی نگرها، پیشگامان، ضرورت گراها و لذت گراها.  در مرحله دوم جهت بررسی رفتار خرید  هر یک از انواع سبک های زندگی الکترونیکی، با استفاده از روش کیفی پدیدار شناسی و بوسیله تکنیک مصاحبه ی عمیق با نمونه ای 15 نفره که با روش نمونه گیری هدفمند و با رویکرد گونه گونی انتخاب شده بود، صورت پذیرفت. داده های حاصل از مصاحبه ها بعد از مکتوب شدن، بوسیله روش تحلیل جیورجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نوع رفتار هر یک از سبک های زندگی الکترونیکی مشخص گردید که برای تعامل گراها هفت مضمون اصلی، منفی نگرها شش مضمون اصلی، پیشگامان نه مضمون اصلی، ضرورت گراها هفت مضمون اصلی و در نهایت برای لذت گراها نه مضمون اصلی استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها