بررسی شناخت و تببین راهکارهای موجود برای اجرای اقتصاد مقاومتی از منظر حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی،اهواز، ایران

3 استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ، ایران

چکیده

جمهوری اسلامی ایران همانند سایر نظام های حکومتی دارای عناصر و مؤلفه هایی می باشد که آن را از سایر نظام ها متمایز کرده و اهداف عالیه آن، بر مبنای مؤلفه ها تعریف کرده اند. برای تداوم این نوع بسندگی، باید هرچه بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای بسندگی کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که صرفه جویی معیشتی در شرایطی معنا پیدا می کند که جنگی وجود داشته باشد. در برابر جنگ، بسندگی و همچنین جنگ نرم دشمن است که صرفه جویی معیشتی معنا پیدا می کند. نظام اسلامی قادر می باشد با برنامه ریزی، تلاش، تدوین برنامه و راهبردها و اقدامات لازم با محوریت صرفه جویی معیشتی، بخش عمده ای از تهدیدهای امروزین را نیز به فرصت تبدیل کند. این پژوهش در نظر دادرد با روش تفسیری-کیفی و با مطالعه کتابخانه ای به این سوال مهم پاسخ دهد که راهکارهای اجرای بسندگی مقاومتی از منظر حقوقی کدامند.

کلیدواژه‌ها