اثرات تحریم‌های بانکی بر فعالیت‌های بین المللی نظام بانکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد واحد قشم، قشم، ایران

2 استادیار، دکتری حقوق اقتصادی تطبیقی (اروپا-آمریکا)، استادیار گروه حقوق، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 استاد گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در عصر حاضر تحریم اقتصادی به عنوان اسبابی برای تضمین اجرای قواعد بین‌المللی و برای حفظ صلح و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی اهمیت فراوان یافته است چرا که بسیاری ازمسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جامعه شناسی را تحت تاثیر قرار می­دهد. این مقاله با روش تفسیری-کیفی و با مطالعه کتابخانه ای و با هدف بررسی تأثیر تحریم‌های بانکی بر فعالیت‌های بین المللی نظام بانکی ایران و گزینه‌های پیش رو و پاسخ به این سؤال که تحریم­های بانکی چه اثراتی بر فعالیت­های سیستم بانکی ایران داشته‌اند؟ نگارش یافته است و نتایج نشان داد که با توجه به اینکه تحریم‌ها ابزارهایی در دست دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی جهت دستیابی به اهداف سیاسی خاصی تلقی می‌شوند تحریم‌های بانکی در واقع فعالیت‌های بین المللی نظام بانکی را هدف قرار داده و می‌خواهد با تحت فشار قرار دادن نظام بانکی یک کشور بر اقتصاد آن لطمه وارد ساخته و کشور مورد هدف را وادار به پذیرش سیاست‌های مورد نظر خود قرار دهد. این در حالی است که تحریم‌های بانکی اعمال شده بر علیه ایران جهت وادار نمودن آن به کنار گذاشتن برنامه‌های هسته‌ای خود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها