بررسی رابطه نظام‌های سیاسی و توسعه بازارسرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی، واحد تهران مرکزی،

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی

3 استادیار گروه بیمه، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه گونه‌های دولت با توسعه بازارسرمایه است. در این پژوهش با این فرضیه که «نظام های سیاسی به‌ واسطه ماهیت، ایدیولوژی و سطح گرایش به سرمایه‌داری می‌توانند مانع یا عامل توسعه بازارسرمایه باشند» به این پرسش پاسخ داده شد که رابطه گونه‌های نظام سیاسی با بازارسرمایه چیست؟ برای نیل به این مقصود در متن پیش رو با استفاده از روش تفسیری و تجویزی، رهیافت تاریخی و بهره گیری از مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای گونه‌شناسی نظام‌های سیاسی و رابطه آنها با بازارسرمایه بررسی شد. بر اساس داده‌های این پژوهش می‌توان عنوان کرد رابطه معناداری از حیث ایدئولوژی سیاسی و دموکراتیک و غیردموکراتیک بودن نظام سیاسی با توسعه بازار سرمایه برقرار است. نتایج تحقیق نشان داد که با تحلیل دولت و بازار از جمله بازار سرمایه به‌عنوان نهاد‌های سیاسی و با استفاده از الگوی وبر می‌توان استنباط کرد دولت حداقلی عامل توسعه بازار سرمایه محسوب می‌شود. الگوی بعدی به کشور‌های چپ دموکراتیک اختصاص دارد اما نظام‌های سیاسی راست غیردموکراتیک و چپ غیردموکراتیک به واسطه ماهیت خود مانع پیش برد اهداف توسعه محور بازار سرمایه هستند.

کلیدواژه‌ها