بررسی مقایسه‌‌ای حکومت‌‌داری در عهد اردشیر و شاهنامه فردوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد، ایران

چکیده

«عهد اردشیر» و «اردشیر شاهنامه فردوسی»، ازجمله اندرزنامه‌‌هایی هستند که در قالب سیاسی راه و روش حکومت‌‌داری را به ما منتقل می‌‌کند. هرچند که این دو متن در دو بافتار متفاوت تدوین‌یافته است اما در چگونگی و شیوه‌‌های حکومت‌‌داری نسبت به هم دارای همانندی و ناهمانندی‌‌های است. بنابراین این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که در متن «عهد اردشیر» و «اردشیر شاهنامه فردوسی» چه تفاوتی به لحاظ حکومت‌‌داری با یکدیگر دارند؟ دستاورد این پژوهش این است که «عهد اردشیر» از جانب شاهی صادر می‌‌شود که آشنا به سیاست، حکمرانی و تکنولوژی‌‌های قدرت بوده است. واقع‌‌گرایی این سیاست در تقابل با «اردشیر شاهنامه فردوسی» قرار داشت که از جانب دهقان‌‌زاده‌‌ای است که داخل در سیاست نیست و بیشتر جنبه حِکَمی، اندرز و پند و عبرت‌‌آموزی دارد. براین اساس، این مقاله قصد داشته با «روش مقایسه‌‌ای» و با کمک از نظریه «حکومت‌‌مندی» میشل فوکو،‌ همانندی‌‌ها و ناهمانندی‌‌های این دو متن را مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها