طراحی مدل مشارکت ورزشی زنان و دختران آسیب‌دیده اجتماعی شهر تهران با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

3 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش طراحی مدل مشارکت ورزشی زنان و دختران آسیب ­دیده اجتماعی شهر تهران با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان و صاحب نظران بودند. رشته تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با موضوع، دارا بودن سمت‌های مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه جامعه شناسی ورزشی و کارشناسان حوزه بانوان آسیب دیده اجتماعی در بهزیستی و مراکز بازپروری، از جمله شاخص­های انتخاب لیست اولیه صاحب­نظران بود. روش نمونه­ گیری به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 16 نفر بود. ابزار اندازه ­گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزنینشی که کمک نرم ­افزار Maxqda نسخه 2018 تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده­ها 168 مفهوم اولیه، 24 مقوله اصلی و 5 هسته اصلی شناسایی شد. سپس پنج قضیه نظری براساس مدل پارادایمی نظریه داده بنیاد برای طراحی مدل مشارکت ورزشی زنان اسیب دیده اجتماعی شهر تهران مطرح شد. به موجب این نتایج می­توان استنباط کرد که طراحی مدل مشارکت ورزشی زنان اسیب دیده اجتماعی محقق نمی­شود بلکه یک فرایند هدفمند است که در بسیاری از ویژگی­ها و حالت­ها ریشه دارد.

کلیدواژه‌ها