بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در سنت مسیحیت و عصر روشنگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان ( خوراسگان‌ ) ، اصفهان ، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی ، دانشکده حـقوق و عـلوم انـسانی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان‌ ( خوراسگان )، اصفهان ، ایران‌

3 استادیار گروه علوم سیاسی ، دانشکده حـقوق و عـلوم انسانی ، دانشگاه آزاد‌ اسلامی‌ ، واحد اصفهان (خوراسگان ) اصفهان ، ایران .

چکیده

بدون تردید عدالت به عنوان اساسی ترین دغدغه بشریت از ابتدای خلقت تا به امروز شامل روند تغییرات اجتماعی و سیاسی بوده است. پرسش مهم در این بین این است که مفهوم و ماهیت عدالت در سنت مسیحیت و آموزه های آن چه تفاوتی با ماهیت و مفهوم عدالت در عصر روشنگری دارد؟ آیا اساساً تفاوتی در این خصوص وجود دارد؟ اگر دارد این تفاوت یا تفاوتها چیست؟ بدون شک با تغییر نوع نگرش جامعه اروپا و اندیشمندان مسیحی در عصر روشنگری تفاوت مبنایی در نوع تفسیر و تحقق عدالت و اصول اساسی آن در عصر روشنگری را نظارگر هستیم و در این مقاله سعی بر آن شد تا با یک نگاه مقایسه ای و تطبیقی این تغییرات و علل و نتایج حاصله آن مورد بررسی قرار گیرد. در مقام پاسخ به این سوالات این گونه فرضیه مطرح گردید که با تکیه بر منابع و مطالعات صورت گرفته و مقایسه آموزه های سنت مسیحیت بر پایه نص کتاب مقدس و نظرات اندیشمندان عصر روشنگری دریافت که عدالت در نزد سنت مسیحیت بر پایه رابطه انسان و خداوند بنا گردیده در حالیکه در دوره روشنگری این رابطه یعنی رابطه انسان وعدالت بر پایه قوانین وضع شده توسط انسان و آن هم بر مبنای شرایط حاکم بر جوامع اجتماعی و به موجب مصالح سیاسی واقتصادی و غیره وضع و مقرر میگردد و هر جا نیاز باشد این قوانین در جهت تامین منافع ملی و سیاسی قابل تعدیل و تغییر خواهد بود، چیزی که در سنت مسیحیت به عنوان یک اصل غیر قابل تغییر خودنمایی نموده است. در این مقاله با مطالعه کتابخانه ای سعی در بررسی این موضوع پرداخت شده است.

کلیدواژه‌ها