بازنمایی فضای انتزاعی گفتمانهای استعاری رؤسای جمهور ایران در رقابتهای انتخاباتی (از گفتمان سازندگی تا گفتمان اعتدال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 دانشیار، (نویسنده مسئول)، گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه ازاد واحد چالوس

4 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر؛ بازنمایی فضای انتزاعی گفتمان­های استعاری رؤسای جمهور ایران در رقابت­های انتخاباتی بوده است. تجزیه­و­تحلیل داده­ها؛ کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی، با استفاده از تحلیل محتوا بوده که اندازه­گیری داده­ها با استفاده از نرم­افزار مکس­کیودا (2018) بوده است. پژوهش از نظر هدف؛ بنیادی نظری و بنیادی تجربی می­باشد و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل مطالعات انتخاباتی چهار رئیس جمهور: ­اکبر هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی­نژاد و حسن روحانی بوده است. درنهایت، با ترکیب و به­کارگیری از دونظریه استعاره مفهومی لیکاف- جانسون (استعاره­های ساختاری، جهتی، وجودی) و استعاره انتقادی نورمن فرکلاف به بررسی و تحلیل این دو رویکرد پرداخته و استعاره انتزاعی را از این چهار استعاره استخراج نموده و در قالب مدل مفهومی مورد بررسی قرار داد. استعاره برای سیاست­مداران ابزاریست که بتوانند با تکیه برآن مفاهیم تجربی روزمره را با تبدیل به یک تصور انتزاعی که براساس تجربیات ملموس­تر قابل درک بیشتر می­باشند، ارائه و مخاطبان بیشتری را جذب کنند و منجر به پیروزی در عرصه­های سیاسی بخصوص در رقابت­های انتخاباتی شود.

کلیدواژه‌ها