تحلیل محتوای سرمقاله های روزنامه‌های اصلاح طلب و اصولگرا از منظر تاکید بر ارزش های نوسازی (مورد مطالعه: روزنامه های کیهان و اعتماد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت فرهنگی و رسانه،دانشکده فرهنگ و ارتباطات،دانشگاه سوره،تهران،ایران

2 کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران

چکیده

بررسی انعکاس ارزش­های نوسازی در روزنامه­ های دو جناح اصلی سیاسی کشور موضوع این نوشتار بوده است. ارزش­های «عقلانیت، مشارکت، تساهل، برابری، فردگرایی، اعتماد عمومی و محیط زیست» به عنوان ارزش­های فرهنگی نوسازی تعیین و در سرمقاله­ های روزنامه ­های کیهان و اعتماد به عنوان روزنامه­ های منتخب از دو جناح سیاسی کشور، با استفاده  از روش تحلیل محتوای کمی بررسی شد. به این منظور به صورت تصادفی سیستماتیک 40  شماره از هر یک از روزنامه‌هادر سال 97 انتخاب شد. نتایج حاصل از بررسی نشان داد 70 درصد سرمقاله های روزنامه کیهان به مقوله سیاست خارجی  اختصاص یافته است. در روزنامه اعتماد،  32.5  درصد مقوله ها مربوط به مسائل داخلی بوده و تنها 20 درصد به مقوله سیاست خارجی پرداخته است. بررسی واژه ­های معنایی نیز حاکی از آن است که واژه برابری 110 مرتبه در هر دو روزنامه تکرار شده است که 72  فراوانی به روزنامه اصلاح­ طلبان و 38 فراوانی مربوط به روزنامه اصولگرایان بوده است. ارزش عقلانیت و کلمه های هم ردیف آن، 25 فراوانی در روزنامه کیهان و 18 فراوانی در روزنامه اعتماد دارد. به طورکلی ارزش ­های نوسازی­ به­ طور معنی ­داری در روزنامه اصلاح ­طلبان انعکاس بیشتری دارد. 

کلیدواژه‌ها