نقش نهادهای قضایی در توسعه و امنیت اقتصاد سیاسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

از آنجا که امنیت اقتصادی در سطح کلان ملی چهارچوب نهادینه ای از شرایط متغیرهای کلان اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی است که اعتماد فعالان اقتصادی در درون یک نظام ملی را جلب کرده، و با برخورداری از احساس اعتماد به سیاستگذاران، ارتقای رشد اقتصاد ملی را تضمین می‌کند، شناخت مولفه های آن بسیار مهم وحیاتی است. از این روی، امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری به عنوان ارکان مهم واساسی توسعه اقتصادی شناخته می شوند. در این بین قوه قضائیه به عنوان یکی از نهادهای موثر در زمینه تضمین امنیت اقتصادی و توسعه آن می تواند به عنوان نهاد کارا و مستقل در تضمین امنیت اقتصادی موثر باشد که در این پژوهش بدان پرداخته شده و مولفه های قضایی در توسعه امنیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق حاضر تفسیری-کیفی و روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای بوده است که همراه با فیش برداری از منابع کتب حقوقی، فارسی ولاتین وهمچنین استفاده از منابع اینترنتی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد هرچه بر میزان فساد اقتصادی وسیاسی درکشورهای رو به رشد وتوسعه اضافه شود، امنیت ملی آن کشورها بیش از پیش دچار بی ثباتی می شود و ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی از بزرگترین موانع توسعه پایدار در کشورهای درحال توسعه بوده اند. کنترل جرم اقتصادی باید در شکلهای مختلف صورت پذیرد و بسنده کردن به یک راهبرد مفید نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها