طراحی مدل توسعه کارآفرینی اجتماعی با رویکرد سرمایه اجتماعی(مطالعه موردی :کمیته امداد امام خمینی( ره) استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی و مدیریت آموزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

       هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه کارآفرینی اجتماعی با رویکرد سرمایه اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس بود. روش پژوهش ترکیبی از نوع طرح تحقیق آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) بود. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل (متخصصین و مدیران کارآفرینی اجتماعی در زمینه سیاست گذاری) جهت اتفاق نظر در روش دلفی بودند،  حجم نمونه  در بخش کیفی با در نظر گرفتن قانون اشباع به تعداد 17 نفر تعیین شد. و در بخش کمی جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران سازمانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس به تعداد 1434 نفر  بود. در بخش کمی حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  به تعداد 303 نفرتعیین شد. روش نمونه­گیری در بخش کمی یه شکل تصادفی خوشه­ای بود. روش جمع­آوری اطلاعات به ­روش کتابخانه­ای، و ابزار اندازه­گیری در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته، که سؤالات آن برگرفته از داده­های حاصل از مصاحبه بود. تعیین روایی پرسشنامه تحقیق حاضر به دو روش 1. صوری و 2. محتوایی  انجام شد، ضریب پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 870/0 صدم محاسبه شد.  به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش کیفی از تکنیک دلفی و در بخش کمی از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری از نرم‌افزارهای SPSS و lisrel استفاده شده‌ است. یافته­ها  نشان داد که عناصر و مولفه‌ها و زیر مولفه‌های سرمایه اجتماعی 75 درصد در کارآفرینی اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس موثر هستند. با توجه به نتابج بدست آمده پیشنهاد شد که در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس در راستای تحقق این مقولات گام به گام و به تدریج با توجه به یک نقشه راه و برنامه استراتژیک درازمدت عمل نمایند و به منظور جامه عمل پوشاندن آن تدوین یک برنامه عملیاتی ضرورت دارد. داشتن رویکرد پارادایمی با نگاه بومی و منطقه­ای نیز به تحقق آن کمک می­کند.

کلیدواژه‌ها