تبیین جامعه‌شناختی وندالیسم در شهر خرم آباد مورد مطالعه جوانان15 تا 29 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 گروه جامعه شناسی، واحد تهران شرق،دانشگاه آزاداسلامی، تهران،ایران(نویسنده مسئول)

3 گروه جامعه شناسی، واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

   هدف این مقاله تبیین جامعه شناختی وندالیسم در شهر خرم آباد است. جامعه آماری جوانان بوده و حدود 405 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته اند. روش مطالعه کمی، پیمایش وازطریق پرسشنامه و برای تبیین داده‌ها و چگونگی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیروابسته (رفتار وندالیستی) از روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شده .در تحلیل مسیر متغیر پیوند اجتماعی بعنوان متغیری میانجی در نظر گرفته شده و مبنای نظری مطالعه تلفیقی است از نظریه های بی‌سازمانی اجتماعی، پیوند اجتماعی و نظریه عمل بوردیو.
   دریافته‌ها میزان R پیرسون در رابطه بین متغیرهای مستقل تحقیق و رفتار وندالیستی؛ برای سرمایه اقتصادی (0.432-)، سرمایه فرهنگی( 0.310-)،پیوند اجتماعی  (0.635)، سن( 0.147-)، بی‌نظمی اجتماعی (0.402)، نگرانی اجتماعی (0.411) و درنهایت برای تنوع خرده فرهنگی (0.185) است.
   در مرحله اول تحلیل مسیر؛ از میان متغیرها،پنج متغیر بطور معناداری 0.57میزان رفتار وندالیستی را تبیین و پیش بینی نموده اند.   در مرحله دوم هم ، چهار متغیر ؛ حدود 0.33 درصد از تغییرات پیوند اجتماعی را تبیین و پیش بینی کرده اند.

کلیدواژه‌ها