تاثیر دانش فناوری بر توسعه کارآفرینی اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی در مشاغل خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی )ره(، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبائی (ره )،تهران، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تاثیر دانش فناوری بر توسعه کارآفرینی اجتماعی با تاکید بر نقش میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی در مشاغل خانگی بود. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری به روش کمترین مجذورات جزئی بود. شرکت­کنندگان در پژوهش حاضر کارآفرینان مشاغل خانگی شهر تهران بودند، که براساس فرمول کوکران 234 نفر از کارآفرینان مشاغل خانگی شهر تهران به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. در این روش عناصر نمونه اصلی طی چند مرحله انتخاب شدند. ابتدا چند منطقه به طور تصادفی از شهر تهران انتخاب شد و از هر منطقه کارآفرینیان مشاغل خانگی شناسایی شدند. جهت اندازه گیری توسعه کارآفرینی اجتماعی از پرسشنامه استاندارد گالی و همکاران (2020) و جهت اندازه گیری دانش فناوری از پرسشنامه فارد و همکاران (2018) و جهت اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی از پرسشنامه استانلند و همکاران (2012) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که دانش فناوری تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی دارند. همچنین دانش فناوری تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه کارآفرینی اجتماعی دارد و همچنین تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر توسعه کارآفرینی اجتماعی تاثیر معنی دار دارد. همچنین تاثیر غیر مستقیم جهدانش فناوری بر توسعه کارآفرینی اجتماعی معنی دار است. براساس یافته های تحقیق مدل میزان 57/0 درصد واریانس مسئولیت پذیری اجتماعی و میزان 69/0 درصد توسعه کارآفرینی اجتماعی را تبیین می کند. براساس نتایج تحقیق ارتقای دانش فناوری کارآفرینان مشاغل خانگی به توسعه کارآفرینی اجتماعی یاری می رساند

کلیدواژه‌ها