تاثیر اجرای بانکداری اسلامی بر زیربخش های مهم اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت موضوع بانکداری اسلامی، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور بر توسعه بانکداری اسلامی است. این تحقیق از لحاظ ماهیت از نوع توصیفی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. روابط میان متغیرها با استفاده از روش معادلات همزمان مبتنی بر اساس داده های آماری 1371-1396 مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از تحقیق از داده های بانک مرکزی ایران و همچنین بانک جهانی استفاده شده است. فرضیه ها با استفاده از روش 2SLS و در نظر گرفتن ناهمسانی واریانس و رفع آن با استفاده از حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به کمک نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در تحقیق حاضر از ریشه میانگین مربعات خطا جهت بیان قدرت توضیح دهندگی مدل استفاده شده است که دارای مقدار قابل قبول 0.085 می باشد و مدل تحقیق از توضیح دهندگی مناسبی برخوردار است. یافته های تحقیق نشان می دهد با افزایش و توسعه بانکداری اسلامی و اجرای صحیح آن شاخص رشد اقتصادی بهبود یافته است. همچنین بهبود و توسعه بانکداری اسلامی سبب افزایش سرمایه گذاری در کشور می شود. همچنین رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی وجود دارد. شاخص های بهره وری سرمایه و پس انداز رابطه مثبت و معنادار با رشد اقتصادی وجود دارد و GDP رابطه مثبت و معنادار با افزایش سرمایه گذاری در کشور داشته است. در نهایت با افزایش اسکناس مسکوک میزان سرمایه گذاری در کشور کاهش پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها