تحلیل ازدواج سفید با چشم انداز حقوق کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 طلبه سطح 4، رشته فقه خانواده ، موسسه آموزش عالی معصومیه خواهران قم و مدرس حوزه و دانشگاه.

3 طلبه سطح 4، رشته فقه خانواده ، موسسه آموزش عالی معصومیه خواهران قم.

4 دانش آموخته سطح 3، رشته فقه و اصول، حوزه علمیه خواهران قم، مبلغ حوزه.

چکیده

در سال های اخیر نوعی زندگی مشترک بدون ثبت رسمی و بدون اجرای صیغه ی عقد بین زن و مرد رواج پیدا کرده است. عملا ، زن و مرد هیچ گونه مسئولیتی همچون نفقه، مهریه، ارث و هیچ محدودیتی نسبت به زمان پایان دادن به زندگی مشترک خویش ندارد. که به گمان صحت چنین ازدواجی نام ازدواج سفید بر آن نهاده شده است. بدین وسیله گمان به صحت ازدواج سفید به دلیل شباهت آن با این نکاح معاطاتی ، مردود شده و صحیح نبودن ازدواج سفید از نظر شرع مشخص خواهد شد. بررسی ماهیت زنا و بیان احکام آن و راه اثبات زنا به وسیله ی اقرارو بینه و شرایط ثبوت حد، شباهت هاو تفاوت های ازدواج سفید و زنا را مشخص خواهد نمود و رابطه ی زن و مرد در این نوع زندگی مشترک به دلیل صحیح ندانستن چنین ازدواجی در شرع، نامشروع خواهد بود که حد تعزیر تا 99 ضربه تازیانه برای زن و مردی که چنین رابطه ای دارند، اجرا خواهد شد و درصورت ثابت شدن زنای زن و مرد در این رابطه – از طریق اقرار یا بینه- حد زنا در مورد آنان اجرا خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها