سیاستگذاری و اولویت بندی مضامین مدل برنامه درسی ریاضی با رویکرد آموزش سیار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی ،واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 استاد گروه برنامه درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران ، ایران

3 دانشیار گروه ریاضی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی با رویکرد یادگیری سیار بوده است. این پژوهش از نظر روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی و از نظر هدف اکتشافی بود. نمونه آماری از میان اعضای هیئت علمی رشته برنامه درسی، معلمان و برنامه‌ریزان درسی و پژوهشگران حوزه آموزش و برنامه ریزی در شهر تهران انتخاب شد. در پژوهش حاضر برای شناسایی شاخص‌های متناسب سازی الگوی برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی با رویکرد یادگیری سیار از روش تحلیل مضمون استفاده شد. براساس تحلیل محتوای مصاحبه‌های انجام شده در نهایت 71 شاخص شناسایی شد برای حصول اطمینان از اهمیت شاخص‌‌های شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده گردید. برای تحلیل داده‌های کمی از روش‌های مدل معادلات ساختاری و نرم افزار  پی ال اس برای آزمون الگوی اندازه‌گیری و سوالات پژوهش استفاده شد. نتایج نشان دادکه الگوی تحقیق مشتمل بر یک مضمون فراگیر، و 3  مضمون سازمان‌دهنده، و 10 مضمون پایه‌ای بود. مضمون سازمان‌دهنده، چشم‌انداز یادگیری سیار شامل مضامین پایه‌ای برنامه‌ریزی یادگیری، بهبود فرهنگ، نگرش و اهداف بود،  مضمون سازمان دهنده غنی‌سازی آموزش سیار شامل مضامین پایه‌ای غنی‌سازی یادگیری، عملکرد و اجرای یادگیری، صلاحیت مدرسین، ابزار و روش‌ها، تعامل افراد درگیر در آموزش بود. ارزشیابی عملکرد شامل مضامین پایه‌ای ارزشیابی و بهبود وضعیت فیزیکی و ارزشیابی و بهبود کیفی بود. نتایج  حاصل از تحقیق نشان داد که مدل ارائه شده از اعتبار مناسبی برخوردار است .

کلیدواژه‌ها