باز پژوهی شرط عدم معاشرت و آزادی عمل ضمن عقد نکاح با رویکردی بر کارکردهای اجتماعی زوجیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق،دانشکه الهیات،دانشگاه قم، قم، ایران

2 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، استادیار گروه فقه و حقوق،دانشکده الهیات،دانشگاه قم، قم، ایران،نویسنده مسئول،(استاد راهنما)

3 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، استادیار گروه فقه و حقوق،دانشکده الهیات،دانشگاه قم، قم، ایران،(استاد مشاور)

چکیده

ازدواج اساس خانواده و خانواده بنیانی است که جامعه برآن استوار است. حقوق راجع به خانواده یکی از مهمترین مباحث حقوق خصوصی است که جنبه حقوقی محض ندارد؛ بلکه با مسائل اجتماعی، اخلاقی و مذهبی آمیخته است. هسته اولیه خانواده با  انشاء عقد نکاح شکل می‏گیرد. خواسته های زوجین گاه به صورت شروط ضمن عقد مطرح می‌گردد. گاه طرفین عقد نکاح برمبنای توافق‏های پیشین عقد را منعقد می‏کنند. درج شروطی که موجب تثبیت بنیان خانواده و اهداف مطلوب از ازدواج باشد مطلوبیت و گاه ضرورت دارد. لیکن شروط ضمن عقد نباید منافی مقتضای ذات نکاح باشد. شرط عدم معاشرت و آزادی عمل یکی از جمله شروطی است که بررسی حکم فقهی و حقوقی با رویکردی به کارکرد ها اجتماعی زوجیت ضروری است. لذا در پژوهش حاضر با روش گردآوری اسنادی ـ کتابخانه‏ای و نوع تحقیق تفسیری ـ کیفی به تبیین و تحلیل موارد یادشده با رویکردی بر مقتضیات ذات نکاح پرداخته‌شده است

کلیدواژه‌ها