مطالعه تطبیقی بطلان جزئی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه با تاکید بر قانون مدنی جدید فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده پردیس البرز دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

چکیده

ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ، ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻄﻼﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳـﺖ، ﺑﻠﻜـﻪ ﻣـﻲﺗـﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﻧﺼـﻮﺹ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺏ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﺑﻄـﻼﻥ، ﺩﺭ ﺣﻘـﻮﻕ ﻣـﺎ، ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻟﺬﺍ اهمیت نگارش این مقاله آنجاست که ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺑﻄﻼﻥ ﻭ آثار ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ آن ﻛـﻪ ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﺎ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﺤﺜﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻃـﺮﺡ ﻛﻨـﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ، ﺧﻸ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺰﺑـﻮﺭ ﺭﺍ ﺗـﺎ ﺣـﺪﻱ ﭘـﺮﻛﻨﻴﻢ چرا که قبلا در این حوزه کار نشده است. همچنین، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺘﺮ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻮﺩ، با روش مقایسه ای ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻳﻢ، ﺯﻳـﺮﺍ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﻘـﻮﻕ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ

کلیدواژه‌ها