واکاوی رابطه سیاست خارجی و توسعه سیاسی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و تأثیرات آن بر نظام بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 ستاد راهنما : دکتر حسین تفضلی / استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز/ دانشکده علوم سیاسی

چکیده

بررسی رابطه سیاست خارجی و توسعه سیاسی نشان می‌دهد که گفتمان سیاست خارجی همواره ابواب مختلف توسعه را تحت تأثیر قرار داده و در دراز مدت شاخص‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را در نظام بین المللی متأثر ساخته است. تشریح رابطه سیاست خارجی و توسعه سیاسی در ج .ا.ا گویای آن است که رابطه مذکور در دوره ریاست جمهوری خاتمی رنگی متمایز به خود می‌گیرد و جنبه‌های مختلف نظام بین المللی را متأثر می‌سازد. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ می‌گوید که ارتباط بین سیاست خارجی و توسعه سیاسی در دولت خاتمی، چه تأثیراتی بر نظام بین المللی دارد. یافته‌های تحقیق بر این فرض مبتنی است که سیاست تنش زدایی دولت خاتمی در چارچوب اصلاحات، رشد مولفه‌های توسعه سیاسی را به دنبال داشته است و این امر به نوبه خود نظام بین المللی را از جهات مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متأثر ساخته است. هدف تحقیق مذکور نشان دادن رابطه سیاست خارجی دولت خاتمی در ایجاد توسعه سیاسی و هم‌سویی با معادلات جهانی در راستای توسعه و پیشرفت می‌باشد که به مراتب اثرات مثبتی بر نظام بین المللی داشته است.

کلیدواژه‌ها