بررسی تحلیلی ویژگی های دولت مدرن (رویکرد جامعه شناسی سیاسی در ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار حقوق و علوم سیاسی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران

4 دانشیار، گروه حقوق، دکترای حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، شهر ری، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تحلیلی ویژگی های دولت مدرن با درنظر گرفتن کشور ایران بعنوان نمونه مطالعه می باشد. گرچه به سختی می توان نمونه و مصداق کاملی از دولت مدرن را نام برد اما می توان برخی از شاخصه ها و مولفه های بارز دولت مدرن را به عنوان معیار و شاخصی برای تفکیک و تمیز آن از سایر اشکال دولت تبیین نمود به نظر می رسد حاکمیت، حاکمیت قانون، حکومت به نمایندگی، نظارت، تفکیک قوا، مسئولیت و پاسخگویی، غیرشخصی بودن قدرت، اقتدار و مشروعیت را می توان به مثابه مهم ترین اصول حقوق عمومی حاکم بر چارچوب هنجاری و ساختاری نظام حکمرانی جهت استقرار دولت مدرن قلمداد نمود. به دیگر سخن اصول و مبانی حقوق عمومی شاخصه ها و مولفه های مذکور و مورد تحلیل، ارکان حیاتی ارائه هرگونه نظریه پیرامون ساخت و ماهیت دولت مدرن می باشند. روش انجام این تحقیق، تحلیلی، توصیفی است. نتایج حاکی است : نظریه حاکمیت وابستگی نزدیکی به نظریه دولت مدرن دارد و در دولت مدرن، حاکمیت از آن مردم و متعلق به آن هاست و حکومت در اعمال اقتدارش از اراده همگانی رهنمود می گیرد. ویژگی دیگر دولت مدرن حاکمیت قانون است. همچنین مبنای حاکمیت قانون، تفوق و برتری قوانینی با محتوای تضمین حقوق بنیادین و آزادی های اساسی شهروندان است.

کلیدواژه‌ها