ارائه الگوی راهبری و مدیریت تحول در نظام تعلیم و تربیت ایران با رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد ، واحد کرمان، کرمان، ایران

2 گروه مدیریت دانشگاه آزاداسلامی ُ واحد کرمان، کرمان ، ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد، واحد کرمان، کرمان، ایران

4 گروه مدیریت، دانشگاه باهنر، کرمان ، ایران

چکیده

راهبری و مدیریت در نظام تربیت رسمی و عمومی به عنوان یک فعالیت ماموریت‌گرا، بر مبانی، رسالت، اهداف و ماموریتهای نظام تربیت رسمی وعمومی استوار است. هدف از اجرای این تحقیق، ارائه الگوی راهبری و مدیریت تحول با رویکرد داده بنیاد در نظام تعلیم و تربیت ایران است. روش تحقیق از نوع آمیخته است. مرحله کیفی از روش استقرائی و راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد و دلفی فازی ودر مرحله کمی، از نوع توصیفی-پیمایشی، از راهبرد تحلیل شکاف فازی استفاده شد. جمع‌آوری داده‌ها به شیوه کفایت نظری است. کدگذاری باز و هم زمان و زنجیره‌وار داده‌ها به کمک نرم افزار مکس‌کیودا 18 در 129 سند مرتبط و مصاحبه‌های عمیق با 11 خبره به پایان رسید، که این مرحله با 119 مقوله به کفایت نظری رسید. الگوی اولیه کدگذاری محوری در اختیار 12 خبره از اساتید دانشگاه فرهنگیان، فردوسی مشهد، پیام نور و آزاد قرار گرفت، تا الگوی نهایی به روش دلفی فازی مشخص شد. در مجموع تعداد 80 مقوله در الگوی نهایی کدگذاری محوری باقی ماند. کدگذاری نظری و انتخابی در خصوص ایده‌های نظری از طریق فنون نگارشی از روابط فیمابین مقوله‌های موجود در الگوی کدگذاری محوری بدست آمد. با فازی‌زدایی و تحلیل شکاف فازی وضعیت مطلوب و موجود مؤلفه‌ها بیان و با استفاده از ماتریس اهمیت/ عملکرد مشخص گردید، که حیطه بی‌تفاوتی و حیطه اتلاف وجود ندارد و کلیه شاخصها با اهمیت هستند و در دو حیطه قابل قبول و ضعف قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها