بررسی جامعه شناسی خودافشایی و پیشایندها و پیامدهای آن در دانش آموزان مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت آموزشی ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران

چکیده

خود افشایی فرایندی است که طی آن شخص در مورد خود، افکار، احساسات، آرزوها ، اهداف، شکست ها، موفقیت ها، ترس ها و رویاهایش برای شخص دیگری افشاگری میکند که در بهبود روابط صمیمانه با دیگران تاثیر بسزایی دارد. سئوال اصلی پژوهش این است که جایگاه خودافشایی در رویکرد جامعه شناسی چگونه است؟ فرضیه اصلی مقاله این است که خودافشایی در مدارس ریشه در نظریات جامعه شناختی نفوذ اجتماعی و تبادل اجتماعی دارد و مزایا و معایب مختلفی را از این حیث برای خودافشایی قائل شده اند.نتایج مطالعه نشان میدهد که دانش آموزان به دلیل عوامل درون فردی نظیر سن، شخصیت و رشد کودک و عوامل زمینه ای نظیر انتظار نقش به خود افشایی میپردازند و خود افشایی منجر به ارتقای روابط دوستانه، افزایش همدلی و ارتقای یادگیری میشود و از طرفی خطراتی همچون کنترل نکردن مرزهای حریم شخصی و عدم پذیرش در مقابل خود افشایی را با خود به همراه دارد. بنابر این لزوم آموزش اصول خود افشایی در مدارس به دانش آموزان به وضوح احساس میشود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها