راهبردپردازی الگوی مدیریت ترس سازمانی کارکنان به کمک مدل فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکترای رشته مدیریت رفتاری دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

2 استادیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی و کسب و کار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقدمه:

از منظر تاریخی، بسیاری از مطالعات در حوزه‌های رفتاری و کشف احساسات در سازمان‌ها، از مفهوم ترس وام گرفته‌اند، اما از منظر مفهوم ترس سازمانی و مدل‌هایی برای مدیریت آن، طیف گسترده‌ای از مقالات یافت نخواهد شد. بنابراین، در این پژوهش، فراتر از توصیفات و دسته‌بندی‌های ترس کارکنان پیش رفته تا درک عمیق‌تری از ماهیت و انواع عوامل مؤثر بر و تأثیرپذیر از ترس‌ سازمانی بدست آید. هدف این پژوهش نه تنها پیشبرد تئوری و تحقیق، بلکه هدفی عملی نیز بوده است، زیرا درک دقیق عوامل و مؤثرات ترس سازمانی، اولین گام در جهت مدیریت هدفمند آن خواهد بود.

روش پژوهش:

در این پژوهش ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ پیشایندها و پسایندهای مقوله ترس سازمانی و حرکت به سمت تدوین الگوی مدیریت آن، از روش ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ، و از روش فراترکیب و اﻟﮕﻮی سندلوسکی و ﺑﺎروسو (۲۰۰۷) اﺳﺘﻔﺎده شد.

یافته‌ها و تحلیل:

در نهایت این پژوهش به کمک روش فراترکیب و بررسی 24 مقاله مرتبط، 3 تم کلی شامل 8 مقوله و 14 مضمون را به عنوان پیشایندها و 2 تم کلی دارای 5 مقوله و 14 مضمون را به عنوان پسایندهای ترس سازمانی شناسایی کرد.

جمع‌بندی و نتایج:

نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل زیاد فردی، سازمانی، محیطی و حتی کلان اقتصادی و اجتماعی باعث ایجاد ترس کارکنان در سازمان‌ها شده و این ترس، منجر به بروز مشکلات سازمانی و فردی بسیاری خواهد شد. لذا حرکت به سمت تدوین الگوی مدیریت ترس سازمانی، اقدامی ضروری در گام‌های بعدی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها