جهان شمولی حقوق بشر در بستر حاکمیت دولتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه حقوق عمومی،واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی،زاهدان، ایران

2 استادیارگروه حقوق،واحد مشهد،دانشگاه آزاداسلامی ، مشهد، ایران

3 استادیار گروه حقوق، واحد بیرجند،دانشگاه بیرجند، ایران

چکیده

جهان شمولی حقوق بشر از بارزترین مسائل معاصر به شمار می‌رود و توانسته است مفهوم سنتی حاکمیت را دگرگون کند تا به تحولاتی که انسان در عرصه زندگی در جهان شاهد آن می‌باشد، پاسخ دهد و مفهوم نسبی از حاکمیت را به اثبات برساند. خواسته‌های امروزی جامعه بین المللی نشان می‌دهند که چگونه گسترش، فراگیری و جهان شمولی حقوق بشر در راستای منافع همه ملت‌ها و کشورهای عضو سازمان ملل است. پرسش اصلی تحقیق این است که جهان شمولی حقوق بشر چه تاثیری بر حاکمیت دولتها دارد؟ نتایج تحقیق نشان از آن داشت که، به رغم تمام فشارها و محدودیت‌هایی که در آزادی و عملکرد یک کشور ایجاد شده است، جهانی شمولی حقوق بشر نتوانسته است حاکمیت ملی کشورها را از بین ببرد. اما توانسته، گستره مفهومی و قلمرویی حاکمیت دولت‌ها را دچار تحول نماید. پیشرفت فناوری‌های نوین و گسترش وسایل ارتباط جمعی از جمله عوامل بسیار تاثیرگذار در این باره هستند. روش تحقیق در این مقاله، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها