بررسی فقهی و قانونی علم و اجتهاد و استقلال قضات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد،ایران

2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد،ایران(نویسنده مسلول)

3 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد،ایران

چکیده

یکی از علت‌هایی که مسبب ارزشمند کردن جایگاه قضاوت می‌شود بحث اجرای عدالت اسلامی است که ما این عدالت را فقط می‌توانیم با داشتن قضاتی عادل با شرط استقلال قضایی محقق کنیم؛ و این موضوع از اهداف مهم این پژوهش بوده و دارای اهمیت ویژه‌ای در عصر کنونی به-شمار می‌آید؛ و ضرورت توجه و تحقیق ما را دو چندان می‌کند. با توجه به موضوع پژوهش، شیوه‌ی گردآوری مطالب به روش اسنادی و کتابخانه‌ای بوده بدین‌صورت که ابتدا منابع موردنظر مطالعه شده و هر جا لازم بوده پژوهشی در مطلب صورت گرفته است. روش تحقیق به صورت تحلیلی توصیفی می‌باشد. ابتدا منابع مورد نیاز از کتابخانه‌های الکترونیکی، مقالات و پایان‌نامه‌ها، انتخاب و پس از مطالعه و جدا کردن مطلب مورد نیاز، بر اساس روش استقرایی‌، تحلیلی فیش‌برداری‌های لازم از منابع مورد نیاز تکمیل و تدوین شده است. این تحقیق تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که بررسی فقهی و حقوقی استقلال، علم و اجتهاد قضات چیست؟ و استقلال قضات چه مبانی فقهی حقوقی دارد؟ آنچه راجع به ماهیت علم قاضی در این مطالعه به آن رسیده ایم آن است که عبارات مندرج در مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی سال 1392 حکایت از این امر دارد که از نظر مقنن، آن چه مبنای تولید علم برای قاضی است قرائن و امارات نوعاً علم آور حاصله در نتیجه تحقیقات قضایی است

کلیدواژه‌ها