جایگاه توسعه سیاسی در اسناد بالادستی و رابطه آن با افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار دانشگاه آزاد اهواز

3 دانشیار دانشگاه آزاد

چکیده

موضوع این نوشتار بررسی جایگاه توسعه سیاسی در اسناد بالادستی و رابطه آن با افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است. ارتقای سطح آگاهی عمومی و توسعه سیاسی مردم همواره کانون توجه رهبران انقلاب از ابتدای نهضت حضرت امام (ره) در برابر استبداد شاهنشاهی و همچنین در برابر تهدیدات نرم‌افزارانه بیرونی بوده است. این نوشتار، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که «توسعه سیاسی در اسناد بالادستی حاکمیتی از چه جایگاهی برخوردار است و چه رابطه‌ای میان آن و افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران دارد؟» به منظور پاسخگویی به این پرسش، اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران همچون قانون اساسی، سند چشم انداز 1404 و همچنین برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور را به روش کتابخانه‌ای و توصیفی مورد مطالعه قرار گرفته است. جمعبندی نوشتار هم این است در همه این اسناد بر افزایش مشارکت عمومی و توسعه سیاسی ابزار مهمی در تقویت قدرت نرم‌افزاری نظام سیاسی در برابر دشمنان خارجی تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها